• De oprichting.

  Er werd al eerder gekorfbald in Waddinxveen. Tijdens een uitzending van RTW-radio en een artikel in het boek ‘Kent u ze nog….de Waddinxveners’ kwam naar voren dat er in 1930 al werd gekorfbald in het dorp aan de Gouwe. Onder de naam Korva werd er gespeeld op een weiland langs de Sniepweg in de buurt van het spoorwegviaduct. Hoe lang Korva het heeft volgehouden is niet bekend. In 1965 werd opnieuw een korfbalvereniging opgericht: Fit ’65 vooral bestaande uit jongeren. Helaas hield Fit ’65, omdat er geen aanwas was van nieuwe leden, het maar vier jaar vol en werd de vereniging in 1969 opgeheven.

  In 1978, dus ruim 9 jaar na het verdwijnen van FIT ’65, neemt de afdeling Sportzaken van de gemeente Waddinxveen, het initiatief om een aantal in Waddinxveen woonachtige korfballers te activeren het korfbal weer te introduceren.

  Helaas leidt dat initiatief niet tot de oprichting van een nieuwe korfbalvereniging. Voor de Multisportvereniging TOOS echter de mogelijkheid om haar eerdere plannen voor het oprichten van een afdeling korfbal te realiseren. De demonstratiewedstrijd op 1 september 1978 tussen het Zuiden en Trekvogels trekt voldoende belangstelling om het een geslaagde propaganda-actie te noemen. Reden om degenen die eerder hadden aangegeven belangstelling te hebben voor korfbal uit te nodigen voor een bijeenkomst op 6 september 1978. Het enthousiasme van de aanwezigen is dermate groot dat er snel over de oprichting van een afdeling Korfbal wordt gesproken. Wanneer vervolgens zes personen bereid zijn om plaats te nemen in een voorlopig bestuur, is de oprichting van de afdeling Korfbal van de Multisportvereniging T.O.O.S een feit.

  De eerste bestuursvergadering van het voorlopig bestuur wordt gehouden op 13 september 1978. Tijdens deze vergadering wordt onder andere besloten dat de inschrijving van nieuwe leden zal geschieden vanaf 1 oktober 1978. Een ander heel belangrijk besluit, is een duidelijk voorbeeld van het enthousiasme van de jongste afdeling van de Multisportvereniging, namelijk deelname aan de zaalcompetitie seizoen 1978/1979.

  In T.O.O.S.-varia (clubblad van de Multisportvereniging) nummer 8 van september 1978 wordt TOOS-Korfbal van harte welkom geheten door de secretaris van het Algemeen Bestuur TOOS. Verder wordt het voorlopig bestuur voorgesteld en meegedeeld, dat voor de zaalcompetitie twee teams zullen worden ingeschreven. Voor de communicatie met de leden wordt ook gebruik gemaakt van de T.O.O.S-varia. Een blad dat 11 keer per seizoen verschijnt. Dit wordt door het bestuur van de afdeling korfbal echter als onvoldoende aangemerkt en besluit, tussen de T.O.O.S-varia door, een circulaire uit te brengen door en voor de korfballers: het Tussendoortje. Op 6 augustus 2020 verschijnt het laatste Tussendoortje, jaargang 41 nummer 4, om plaats te maken voor de Nieuwsbrief.

  De weg naar zelfstandigheid.

  Naast het verder ontwikkelen van de organisatie van de afd. Korfbal, wordt van het prille bestuur ook een inbreng verwacht in het Multisportverenigingsgebeuren. Die extra last en de teleurstelling van het niet echt gezamenlijk opereren van de afdelingen, blijken uiteindelijk voor het kader van de afd. korfbal te zwaar. Op 27 november 1979 wordt in hotel-café “De Unie” dan ook een ledenvergadering belegd, waarin de problematiek nader wordt toegelicht. Tevens stelt het bestuur voor om op 1 juli 1980 als zelfstandige vereniging, dus los van de Multisportvereniging TOOS, verder te gaan.

  Het besluit verder te gaan als zelfstandige vereniging wordt bijna unaniem genomen, want van de 32 stemgerechtigde aanwezige leden, zijn 29 voor een verzelfstandiging, 2 tegen en 1 lid brengt geen stem uit. Om 22.10 uur concludeert de voorzitter dan ook: dat is opgericht de Korfbalvereniging i.o. te Waddinxveen, als voortzetting van de per 30 juni 1980 op te heffen afdeling Korfbal van de MSV TOOS. Daarbij wordt wel onderkend welke belangrijke rol de Multisportvereniging heeft gespeeld bij de oprichting van de afd. Korfbal.

  De overgang naar een eigen organisatie verloopt soepel, mede dankzij de inzet van een groot aantal seniorleden. Het zelfstandig zijn betekende ook dat er een nieuwe naam moest komen. Daarvoor schreef het voorlopige bestuur een prijsvraag uit en werd er een ‘Naamcommissie’ in het leven geroepen. De commissie kiest uiteindelijk voor W.K.V. Corbis, maar is van mening dat de ‘C’ vervangen moet worden door een ‘K’, Kor = korfbal en Bis = terug/nogmaals.

  Met de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 1980 is het dan zover. De banden met de Multisportvereniging worden definitief doorgesneden. Het zelfstandig zijn brengt overigens een forse contributieverhoging met zich mee.

  Het clubhuis, de Korbistro.

  Omdat de vereniging nog geen eigen onderkomen heeft, wordt voorlopig gebruik gemaakt van de kantine en kleedkamers van de voetbalvereniging Waddinxveen. Maar wanneer op 2 september 1983 in ‘Het Trefpunt’ het 5 jarig bestaan wordt gevierd onder het motto ‘Uit de Steigers, In de Steigers’, kon nog niet worden bevroed dat met name “in de steigers” al snel realiteit zou worden.  

  De mededeling van Burgemeester en Wethouders, dat WKV Korbis met ingang van het seizoen 1984-1985 gebruik mocht maken van het grasveld naast het gravelveld van de voetbalvereniging, was voor het bestuur namelijk aanleiding “een voorbereidingscommissie” voor de bouw van een eigen clubhuis in het leven te roepen. Een clubhuis dat moest verrijzen op de kale vlakte langs de IJsermanweg op de plaats waar nu het politiebureau staat. Intussen waren al de nodige acties op touw gezet om de spaarrekening ten behoeve van het Bouwfonds te spekken. Zo werden er kerstkaarten, stickers en kerstbomen verkocht. Werd er gecollecteerd tijdens de sportweek en werd er drank verkocht tijdens de viering van “Waddinxveen 750”. Een prestatie van formaat leverden in juli 1984 twee seniorendames. Zij liepen namelijk de Nijmeegse 4-daagse, om op die wijze geld bij elkaar te lopen voor spelmateriaal voor de jeugd. Ook werden er ‘Bouwcertificaten’ uitgegeven.

  Om de bouw te kunnen realiseren geven de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering in oktober 1983 het bestuur toestemming om voor f 30.000,00 een clubhuis te realiseren. De basis wordt gevonden in een in gebruik zijnde bouwkeet in Alkmaar van 5 x 20 meter, welke wordt verlengd tot 5 x 25 meter.

  Hoewel het clubhuis nog maar half af is, wordt op 2 april 1984 de 1e ledenvergadering in eigen huis gehouden. Hoe verder het jaar 1984 vordert, des te kleiner wordt de bouwploeg. De geplande openingsdatum van zaterdag 25 augustus 1984 wordt dan ook niet gehaald. Maar op 9 november 1984 is het dan eindelijk zover en opent burgemeester C.M. van der Linden het nieuwe clubhuis van WKV Korbis, “de Korbistro”. Een clubhuis waar veel leden ontzettend veel tijd en energie in hebben gestoken. Op deze vrijdagavond wist de burgemeester overigens al, dat WKV Korbis binnen niet al te lange tijd van de zojuist in gebruik genomen locatie moet vertrekken.

  De mededeling dat WKV Korbis moet vertrekken van de locatie aan de IJsermanweg laat dan ook niet lang op zich wachten. In april 1985 wordt meegedeeld dat het complex van WKV Korbis plaats moet maken voor een kantoorgebouw (politiebureau).

  Wat volgt is een langdurige periode van besluiteloosheid en onrealistische plannen van de gemeente ten aanzien van de nieuwe behuizing; opnieuw inwonen bij de voetbalvereniging en het bouwen van opnieuw een tijdelijk clubgebouw langs de Sniepweg (nu Kastanjelaan). Het derde voorstel is realistischer: twee korfbalvelden ten zuiden van de kleedaccommodatie van het zwembad. De kleedhokjes zouden daarbij verbouwd kunnen worden tot clubhuis. Vooruitlopend op mogelijke nieuwbouw wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 1988 een toelichting gegeven op de nieuwbouw van korfbalvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel. Na lang beraad komen de leden tot de conclusie dat een dergelijk gebouw voor WKV Korbis financieel niet haalbaar is. Duidelijk is wel dat WKV Korbis niet kiest voor het verplaatsen van het oude gebouw, maar voor een nieuw stenen gebouw.

  In maart 1989 wordt duidelijk dat de gemeente kiest voor een verhuizing van WKV Korbis naar de buitenaccommodatie van het zwembad ‘de Sniep’. Dan volgt wederom een lang en moeizaam overleg over de inrichting van het nieuwe complex, onder andere over de veldhuur en het erfpachtrecht.

  Tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering  op 5 april 1989 besluiten de leden, daartoe min of meer gedwongen, in te stemmen met de voorstellen van de gemeente. Hoewel nog niet duidelijk is wat het allemaal moet gaan kosten, wordt al begonnen met het slopen van de kleedhokjes. Helaas staat de besluitloosheid van zowel WKV Korbis als de gemeente een start van de bouw van de nieuwe clubhuis na de zomervakantie van 1989 in de weg. Duidelijk is wel dat WKV Korbis niet voor mei 1990 kan verhuizen. Van de Grontmij, die ook de nieuwe velden gaat aanleggen, mag WKV Korbis nog wat langer op de oude stek blijven.

  De bestuurscrisis in november 1989 zorgt echter nog voor meer vertraging. En dit op een moment dat er belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Een bemiddelaar slaagt er gelukkig in een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 januari 1990 stellen de niet afgetreden bestuursleden en alle commissieleden hun functie ter beschikking.  Vanuit die situatie wordt een nieuw bestuur gekozen en leden voor alle commissies benoemd. Uiteindelijk kan 8 maart 1990 opdracht worden gegeven voor de bouw van de nieuwe Korbistro. Kosten omstreeks 200.000,00 gulden. Om alles te kunnen realiseren wordt er wederom een hoop gevraagd van de zelfwerkzaamheid van de vereniging. Op 15 juni 1991 kan wethouder Van Schie, met sport in zijn portefeuille, de nieuwe accommodatie openen.

  Het veld.

  Aan de veldcompetitie die op 1 september 1979 van start gaat neemt TOOS deel met twee seniorenteams en één pupillenteam. Aangezien de vereniging (nog) geen clubhuis en veld tot haar beschikking heeft, wordt er na overleg met de gemeente Waddinxveen en voetbalvereniging Waddinxveen gebruik gemaakt van het gravelveld en de kleedkamers van de voetbalvereniging.

  Met ingang van het seizoen 1984-1985 krijgt de vereniging de beschikking over het (voetbal) grasveld naast het gravelveld. Bij de verhuizing naar de nieuwe locatie in juni 1991 worden op de voormalige ligweide van het zwembad twee velden aangelegd.

  Overigens is er in 1998 weer de nodige onrust rond het complex van WKV Korbis. De gemeente heeft plannen om WKV Korbis te verplaatsen: “er moest maar iets geregeld worden met de hockey”. Uiteindelijk gaat het allemaal niet door. Later komt verplaatsing nogmaals aan de orde, wanneer de gemeente alle buitensportverenigingen wil verplaatsen naar één centraal sportpark. Na lang beraad gaat alleen een voetbalvereniging over en blijft WKV Korbis op de oude stek.

  In de zomer van 2000 krijgt WKV Korbis een kunstgrasveld. Helaas blijft het bij één veld. Door interne problemen ontbreekt het aan daadkracht om te proberen de gemeente over te halen direct een tweede kunstgrasveld aan te leggen. Mede omdat ook het natuurgrasveld volledig werd gerenoveerd. Dat geld had ook besteed kunnen worden aan een tweede kunstgrasveld. Met ingang van het seizoen 2000-2001 wordt het kunstgrasveld in gebruik genomen. 

  Successen.

  In de loop der jaren mocht de vereniging veel kampioenschappen en andere successen vieren, met een aantal uitschieters: deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen.

  Zo mocht Korbis Junioren 1 op 12 maart 1988, als zaalkampioen van de afdeling Rotterdam, deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap afdelingsteams in Franeker. Met een derde plaats, er werd alleen verloren van de latere kampioen Oost Arnhem, zette de ploeg een prima prestatie neer. In het seizoen 2004-2005 mag Korbis A1, na het behaalde districtskampioenschap opnieuw deelnemen aan het NK op 12 maart 2005 in Wolvega. Helaas slaagt de ploeg er niet in een hoge klassering te behalen. Wel een wildcard voor promotie naar de overgangsklasse.

  In het seizoen 2008-2009 zet Korbis C1 een prima prestatie neer door kampioen te worden. Vervolgens wordt de ploeg in Vlaardingen districtskampioen en daarmee deelname aan het NK districtskampioenschap in Roermond.

  De meest succesvolle ploeg in de Korbishistorie is echter Korbis B1. In het veldseizoen 2003-2004 behaalt Korbis B1 het afdelingskampioenschap. Vervolgens het districtskampioenschap door op 5 juni 2004 Vitesse B1 te verslaan met 12-8. En daarmee een ticket voor het NK districtsteams op 12 juni 2004 in Veenendaal, waar de ploeg een keurige 5e plaats behaalt.

  In Middelburg schrijft Korbis B1 op 12 maart 2005 historie door Nederlands Kampioen districtsteams te worden en promotie naar de hoofdklasse. Daarnaast wint Korbis B1 op 8 juni 2005 in Bergen op Zoom, na winst op Swift uit Middelburg, de ZuidWest-districtsbeker.

  In het zaalseizoen 2012-2013 mag Korbis B1 opnieuw deelnemen aan het NK districtsteams. Op 23 maart moet de ploeg in Enschede genoegen met een 6e plaats. Desondanks een uitstekende prestatie. En het levert de ploeg tijdens de Waddinxveense sportverkiezingen op 23 oktober 2013 de titel, ‘Sportploeg van het jaar’, op.

  Een ander unieke gebeurtenis binnen Korbis was het kampioenschap van Korbis 1 op 12 mei 2018 in de 2e klasse na de winst in Wijk bij Duurstede op Viking 1, 12-15. Dit kampioenschap betekende namelijk promotie, voor de eerste keer, naar de 1e klasse.